Vivan Life Science
Standards

Deracoxib

Catalogue No.:

VLST-00500

CAS No. :

169590-41-4

Mol. Formula :

C₁₇H₁₄F₃N₃O₃S

Mol. Weight :

397.37

Synonym(s):

  • 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide

Related Products